Obrázok UV Sterilizér 5W - akvárium 150L

UV Sterilizér 5W - akvárium 150L

Značka: Aquael
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 0.932 kg

Vaša cena:
65,73 €
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Technické parametre:

Typ AS – 5W AS – 9W AS – 11W
Napätie / frekvencia V / Hz 230/50 230/50 230/50
TC-S UV-C W 5 9 11
Príkon W 10 12 14
Objem akvária L 150 350 450
Max. výkon čerpadla L / h 500 1100 1500
Max. hĺbka ponorenia m 1,0 1,0 1,0
Doporučované čerpadlo alebo filter AQUAEL FZKN 150,FAN-2 FZKN 250,FZKN 350 FZKN 45
  CIRCULÁTOR 650,TURBO FILTER 650 CIRCULÁTOR 1100,TURBO FILTER 1100 CIRCULÁTOR 1100,TURBO FILTER 1100

Stupne ochrany krytu:
Objímka IP X8
Tlmivka IP 20

URČENIE, ČINNOSŤ, VLASTNOSTI

Sterilizátory QUARTZMIRROR zo série AS sú určené na sterilizáciu vody v akváriách. Dokonale spolupracuje so všetkými druhmi akváriových filtrov AQUAEL. Činnosť sterilizátora spočíva na prietoku tenkej vrstvy vody bezprostredne v poli pôsobenia ultrafialového žiarenia UV-C, ktoré ničí riasy, baktérie a iné chorobotvorné bacily nachádzajúce sa v čerpanej vode. Vďaka pôsobeniu sterilizátora voda v akváriu ostáva celý čas čistá v biologickom zmysle a ryby i rastliny žijú v komfortnom a zdravom prostredí – môže sa navždy zabudnúť na nepeknú zelenú vodu s riasami.
Dôležitým vybavením sterilizátorov QUQRTZMIRROR je bezpečnostný vypínač, ktorý v momente vyberania objímky (10) z puzdra (7) samočinne odpája žiarivku od napájania. Zabraňuje to eventuálnemu kontaktu zo škodlivým žiarením UV-C. V odlišnosti od iných, na trhu dostupných sterilizátorov UV, je vonkajšia stena aktívnej komory v sterilizátoroch QUARTZMIRROR vyrobená ako zrkadlo na kremíkovom skle, ktoré značnú časť ultrafialového žiarenia – po prejdení vodou odráža a smeruje naspäť generujúc týmto spôsobom jeho druhotné pôsobenie. Tento efekt umožňuje našim sterilizátorom pôsobiť veľmi účinne. Je to špeciálna vlastnosť sterilizátorov QUARTZMIRROR.
Druhá dôležitá vlastnosť našich sterilizátorov je možnosť ich celkom ponoriť, ako aj fakt, že sú skonštruované špeciálne pre použitie v akváriách. V súvislosti s týmto určením zaberajú oveľa menej miesta ako iné na trhu dostupné sterilizátory, ktoré sú určené hlavne pre použitie v záhradných jazierkach.
Pri prvom použití sa doporučuje zapínať zariadenia raz do týždňa na dobu cca 5 hodín. Neskôr podľa potreby a skúseností.,
Sterilizátor je prispôsobený na nepretržitú prevádzku. V prípade nenormálnych podmienok používania (napr., keď tlmivka je niečím prikrytá, alebo štartér zabudovaný v žiarivke je poškodený) odpojí v tlmivke zainštalovaný zásuvkový vypínač sterilizátor od elektrickej siete po dobu ochladenia. Zapnutie nastane samočinne.

PODMIENKY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

 • Pred začatím inštalácie ultrafialového sterilizátora a pred každým spustením do prevádzky je nutné dôkladne si prečítať inštrukcie pre obsluhu. Je potrebné dbať na to, aby deti a osoby neoboznámené s touto inštrukciou nemali prístup k sterilizátoru.
 • Zariadenie vytvára škodlivé žiarenie pre oči a kožu. Nikdy sa nesmie zapínať zariadenie vybraté z krytu! Fungovanie žiarivky UV-C sa môže kontrolovať iba v kompletne zmontovanom sterilizátore. Treba pozrieť, či cez priehľadné nástavce je vidno bledé svetlo odrážané od stien krytu.
 • Sterilizátor sa môže zapájať iba do elektrickej siete s parametrami zhodnými s údajmi na výrobku. Zásuvka slúžiaca na pripojenie sa musí nachádzať na suchom mieste.
 • Poškodené zariadenie sa nesmie užívať. Ak sterilizátor alebo jeho elektrický kábel je poškodený, okamžite sa musí zariadenie odpojiť od zdroja napájania.
 • Elektrický kábel sa nesmie vymieňať, opravovať, ani sa nesmie na ňom inštalovať vypínač alebo zástrčku. V prípade poškodenia kábla je potrebné vymeniť celý sterilizátor.
 • Pred započatím inštalácie alebo údržby sterilizátora je potrebné, odpojiť ho od elektrickej siete.
 • Sterilizátor zo série AS sa môže používať iba v miestnostiach a inštalovať jedine v akváriách alebo akváriových filtroch.

PRÍPRAVA A SPUSTENIE DO PREVÁDZKY

Na obrázku /1/ je zobrazený sterilizátor zo strany elektrického vedenia, nastavený v pracovnej polohe. Pomôže vyjasniť proces prípravy na prevádzku. V prvom rade treba vybrať zo zariadenia ochrannú fóliu na kremíkovom puzdre. Treba otočiť rukoväť kremíkového puzdra (7) proti pohybu hodinových ručičiek v smere šípky s nápisom „OUT“, až po vysunutie kompletu z krytu. Je potrebné ho vybrať a odstrániť provizórnu fóliovú ochranu z kremíkového puzdra a vložiť komplet späť. Za tým účelom treba komplet v pozícii ukázanej na obr./2/ zasunúť opatrne do krytu (6), otočiť ho zhodne so smerom pohybu hodinových ručičiek na doraz – v smere šípky s nápisom „IN“ – až do polohy znázornenej na obr./1/.
Za účelom vloženia žiarivky UV-C treba otočiť rukoväť objímky (10) zhodne s pohybom hodinových ručičiek, v smere šípky s nápisom „OUT“, podľa obr./3/. Po vykonaní tohto pohybu sa objímka vysunie a môžeme ju opatrne vybrať. Následne treba delikátne vložiť žiarivku (nedotýkať sa rukou sklenenej časti) do objímky (10) až do zaklapnutia a skontrolovať, či je tesnenie (11) objímky (10) správne založené na svojom mieste. Objímka spolu so žiarivkou sa môže teraz opatrne vložiť späť do puzdra (7) v obrátenom poradí, otáčajúc ju proti pohybu hodinových ručičiek v smere šípky s nápisom „IN“, do pozície ukázanej na obr./1/. Dôležité: treba pri tom dávať pozor, aby sa pozícia kremíkového puzdra (7) nezmenila.
Činnosť žiarivky je možné skontrolovať iba v zloženom stave: bledé svetlo odrážané od stien krytu je vidieť pri vstupných a výstupných otvoroch – nezáležiac od toho, či sú nástavce (5) pripevnené alebo nie. Bledé svetlo bude vidieť cez priehľadné nástavce taktiež pri normálnej činnosti sterilizátora.
Sterilizátor UV vždy funguje spoločne so sériovo zapojeným čerpadlom. Pre spojenie s obehom vody slúžia nástavce (5), ktoré je možné upevniť podľa obrázku na začiatku inštrukcie, alebo zameniť zátku (3) s bližším nástavcom (5) podľa obr. /4/. Ako je ukázané na obrázku, smer prietoku vody môže byť rôzny. Vnútorné elementy krytu (6) spôsobujú, že voda rovnomerne preteká aktívnou komorou nezáležiac od smeru toku vody. Priehľadné nástavce (5) treba odrezať v mieste odpovedajúcom priemeru použitej hadice a spolu s tesneniami (4) namazanými mazivom ručne zaskrutkovať do krytu (6).

INŠTALÁCIA

Možné sú mnohé konfigurácie inštalácie sterilizátora UV. Pri každej z nich je dôležité, aby voda pretekajúca cez sterilizátor bola predtým mechanicky prefiltrovaná.
a. Spolupráca s ľubovoľným akváriovým čerpadlom (inštalácia vo vnútri akvária)
Popis obrázku /5/: A – sterilizátor UV, B – akváriové čerpadlo, C – hadica, D – filter (napr. doplnkové diely 12* a 13*)
(Pozície B, C, D nie sú súčasťou sterilizátora UV)
Sterilizátor UV treba umiestniť do akvária celkom ponorený a upevniť úchytkami (1) a prisavkami (2) na stenu akvária podľa obr. /5/. Na jeden nástavec sterilizátora UV (A) treba nasunúť filter (D) a druhý spojiť s prítokom čerpadla (B) pomocou odpovedajúcej hadice ©.
Miesto pripevnenia sterilizátora v akváriu ako aj situovanie nástavcov (5) je ľubovoľné.
POZOR : sterilizátor UV môže byť taktiež napojený na výtok čerpadla. V takomto prípade treba mechanický filter nainštalovať na prítok čerpadla.
b. Spolupráca s niektorými akváriovými čerpadlami firmy AQUAEL
V našich akváriových čerpadlách ako sú : CIRCULATOR 650, 1100, akváriové filtre TURBO FILTER 650, 1100, FAN-2 a FAN-3 postupne robíme zmeny umožňujúce bezprostredné pripojenie k sterilizátorom UV. Tieto zmeny spôsobujú, že inštalácia sterilizátorov je veľmi jednoduchá. Takýto príklad ukazuje obrázok /6/.
Popis obrázku /6/: A – sterilizátor UV, B – akváriové čerpadlo, C – filter (napr. doplnkové diely 12* a 13*). (Pozície B, C, nie sú súčasťou sterilizátora UV).
Výtokový otvor na koncu sterilizátora UV a elementy prítokové na čerpadlách sú tak prispôsobené, že tvoria bajonetový spoj. Za účelom takého spojenia treba odobrať z čerpadla filtračné elementy a sterilizátor UV zavesiť pod čerpadlo. Na prítok sterilizátora UV treba založiť odpovedajúci molitanový filter. V prípadoch filtrov TURBO FILTER i FAN pasujú do prítoku sterilizátora elementy odobraté z čerpadiel a v prípade čerpadiel CIRCULATOR treba dokúpiť molitanovú vložku (12*) a saciu rúrku (13*).
UPOZORNENIE: v prípade inštalácie sterilizátora k čerpadlu podľa obrázku /6/, výkon čerpadla sa môže naďalej regulovať v súlade s inštrukciami k čerpadlám.
c. Spolupráca s ľubovoľným vnútorným filtrom (inštalácia vo vnútri akvária)
Popis obrázku /7/: A – sterilizátor UV, B – akváriové čerpadlo (filter), C – hadica, (Pozície B, C, nie sú súčasťou sterilizátora UV).
Prítok sterilizátora UV (A) treba spojiť pomocou zodpovedajúcej hadice © s výtokom filtra (B). Treba pri tom pamätať, aby sa hadica pripojila najprv ku sterilizátoru a až potom k vyššie umiestnenému filtru. Pri tomto spôsobe sa vzduch voľne dostane zo sterilizátora von.
Konkrétne miesto a smer upevnenia sterilizátora v akváriu ako aj smerovanie nástavcov (5) je ľubovoľné od podmienok konkrétneho akvária. Je dobre mať na pamäti, aby výtok sterilizátora bol situovaný čo najďalej od prítokových otvorov filtra (B).
d. Spolupráca s ľubovoľným vnútorným filtrom (inštalácia na vonkajšej strane akvária)
Popis obrázku /8/: A – sterilizátor UV, B –akváriový filter, C – sústava prietokových rúrok (np. doplnkový diel 14*), D – hadice, (Pozície B, C, D nie sú súčasťou sterilizátora UV).
V prípade použitia sterilizátora UV v menšom akváriu, prípadne s estetických dôvodov, je možné sterilizátor UV nainštalovať za akváriom. Pri takomto spôsobe sa sterilizátor napája na výtok filtra. Tento spôsob je znázornený na obrázku /8/. Sterilizátor (A) je upevnený na vonkajšej strane skla akvária a prerušovanou čiarou narysovaný filter (B) a jedna hadica (D) vo vnútri akvária. Sterilizátor je potrebné pripevniť na stene akvária pomocou úchytiek (1) a prisaviek (2). Dôležité: za účelom bezproblémového odvzdušnenia sterilizátora UV ho treba upevniť jemne natočený tak, aby výtokový otvor bol najvyššie položeným bodom sterilizátora.
e. Spolupráca s kontajnerovými filtrami FZKN od firmy AQUAEL
V inštrukcii obsluhy filtrov FZKN sú udané odpovedajúce si typy filtrov a sterilizátorov. Inštaláciu sterilizátora QUARTZMIRROR vo filtre FZKN treba vykonať počas údržby filtra, kedy je kontajner filtra prázdny (zásobníky s filtračnými náplňami sú vybraté) a vyčistený.
Pri použití sterilizátora UV vo filtri FZKN, kryt sterilizátora (6) nie je potrebný. Jej úlohu preberá vo filtroch FZKN štandardne zabudované puzdro sterilizátora UV.
Inštalácia sterilizátora UV vo filtri FZKN musí prebiehať nasledovne:
e1) Treba vybrať kremíkové puzdro (7) spolu s kompletnou objímkou (10) z krytu sterilizátora (6), stiahnuť z nej provizórnu fóliovú ochranu, nasunúť žiarivku (8) do objímky (10) a vložiť ju späť do kremíkového puzdra (7) podľa opisu pri obrázkoch /1/ a /3/, a kryt (6) odložiť. Skontrolovať, či tesnenie (9) kremíkového puzdra správne prilieha na steny drážky a ľahko natrieť mazivom.
e2) Následne vytočiť zdola zátku na dne filtra FZKN – pozerajúc na obr. /9/ – točiac pri tom proti smeru hodinových ručičiek v smere šípky s nápisom „OUT“. Zátku treba odložiť. Otvor po zátke treba vyčistiť.
e3) Z vonkajšej strany do otvoru na dne kontajneru FZKN je potrebné vsunúť (v pozícii ukázanej na obr. /11/) kremíkové puzdro (7) spolu s objímkou (10) a žiarivkou (8) a následne otočiť na doraz v smere hodinových ručičiek podľa šípky s nápisom „IN“ až do pozície ukázanej na obr. /12/.
e4) Z vnútra kontajneru FZKN treba založiť kryt sterilizátora UV, dávať pozor na jeho jemné uloženie. V tomto momente je inštalácia sterilizátora UV v kontajnerovom filtri ukončená.
POZOR: Kontrolovanie, či sterilizátor pracuje, sa smie robiť iba po ukončení jeho inštalácie a založení krytu filtra. Kontrola sa prevádza sledovaním, či sa bledé svetlo po zapnutí sterilizátora do elektrickej siete odráža od dolnej časti fragmentov krytu filtra a vidno ho cez priehľadnú stenu filtra (pozri obr. /13/). Bledé svetlo bude vidno cez priehľadnú stenu filtra taktiež počas normálnej práci sterilizátora.

POZOR: nesmie sa používať sterilizátor UV vo filtre FZKN bez krytu!
Žiarenie UV-C!

e5) Pred opätovným vložením zásobníkov spolu s filtračnými náplňami je potrebné skontrolovať, či dolný otvor kontajnera filtra FZKN, v ktorom je nainštalovaný sterilizátor UV, je tesne uzavretý. V prípade potreby treba utesniť.

SPUSTENIE DO PREVÁDZKY, POUŽÍVANIE

Po vykonaní všetkých príprav, treba najprv zapnúť čerpadlo spolupracujúce so sterilizátorom UV. V prípade umiestnenia sterilizátora UV na vonkajšej strane akvária – pozri bod d) v časti „INŠTALÁCIA“ – treba skontrolovať tesnosť spojov a v prípade prietokov utesniť. Až po stabilizovaní prietoku vody sa môže zapnúť sterilizátor UV zasunutím zástrčky so zabudovanou tlmivkou do zásuvky. POZOR: nesmie sa prikrývať zástrčka s tlmivkou.
Cykly práce sterilizátora treba ustáliť na základe skúsenosti. Doporučujeme na začiatku používania zapínať na 5 hodín týždenne, neskôr podľa potrieb overených pozorovaním. Po uplynutí plánovaného času pôsobenia sterilizátora UV, treba vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

ÚDRŽBA, VÝMENA ŽIARIVKY

Z dôvodu efektívneho pôsobenia sterilizátora UV je dôležité, aby kremíkové puzdro (7) a vonkajšia vrstva kremíkového zrkadla vo vnútri krytu (6) ( alebo krytu sterilizátora vo filtroch kontajnerových FZKN) boli čisté. V súvislosti s tým čas od času – najlepšie pri príležitosti údržby filtra alebo čerpadla, teda raz za pár týždňov – treba sterilizátor vyčistiť. V rámci tejto údržby treba postupovať nasledovne:

 • Treba odpojiť zariadenie aj spolupracujúce s nim od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky.
 • Treba odpojiť zariadenie od obehu vody, uvolniť z úchytiek (1), alebo spolu s úchytkami preniesť na miesto čistenia.
 • Kremíkové puzdro (7) opatrne vybrať podľa opisu pri obr. /1/, prípadne /12/. Následne vybrať objímku (10) spolu so žiarivkou (8) podľa opisu pri obr. /3/, stiahnuť tesnenie (9) z krytu a opatrne vyčistiť z vonkajšej strany v letnom luhu. Treba pri tom používať mäkkú handričku. Pozor: Neškrabať! Eventuálne usadeniny vápna treba odstrániť octom. Je potrebné taktiež dôkladne vyčistiť drážku tesnenia a samotné tesnenie – namazať tesnenie mazivom a vložiť ho späť do drážky. Teraz kremíkové puzdro (7) treba opláchnuť pod tečúcou vodou a vytrieť do sucha – špeciálne dôkladne z vnútornej strany. Objímku (10) spolu so žiarivkou (8) treba vložiť do kremíkového puzdra (7) (pozeraj na opis pri obr. /3/), dávajúc pozor, či tesnenie (11) je správne založené vo svojej drážke a je namastené mazivom, prípadne, či je žiarivka nasunutá v objímke na doraz.
 • Pred vložením celku späť do krytu podľa opisu pri obr. /3/, alebo – v prípade inštalácie sterilizátora UV vo filtri FZKN – na svoje miesto v kontajneri filtra podľa opisu pri obr. /11/ i /12/, treba dokončiť údržbu krytu (6) podľa nižšieho bodu 5.
 • Nástavce (5) a zátku (3) treba – v prípade keď sú používané – vybrať, stiahnuť z nich tesnenia (4), prečistiť pod tečúcou vodou, špeciálne dôkladne drážky tesnení a samotné tesnenia a následne uložiť späť do drážok a namazať mazivom.
 • POZOR: v strede krytu (6), ako aj kryte sterilizátora UV vo filtre FZKN, sa nachádza zrkadlo z kremíkového skla, ktoré sa nedá oddeliť od krytu. Pri čistení krytu treba zachovávať špeciálnu ostražitosť, neškrabať a používať iba kefy na čistenia fliaš, aby sa nepoškodilo zrkadlo! Kryt treba prečistiť v letnom luhu. Eventuálne usadeniny vápna odstrániť octom. Po prečistení celok prepláchnuť pod tečúcou vodou. Pri rozbití zrkadla treba vymeniť celý kryt.
 • Následne treba zložiť sterilizátor UV v opačnom poradí a skontrolovať, či žiarivka sieti (zapnúť do elektrickej siete a skontrolovať, či vidno bledé svetlo cez priehľadné nástavce). V prípade inštalácie sterilizátora QUARTZMIRROR vo filtri FZKN, jeho činnosť môžeme skontrolovať iba za podmienok opísaných v súvislosti s obr. /13/. Keď žiarivka svieti, treba upevniť sterilizátor UV na svoje miesto, napojiť na obeh vody podľa opisu v časti „INŠTALÁCIA“ a zapnúť zhodne s doporučeniami opísanými v predchádzajúcej časti tohto návodu.
 • V situácii, keď žiarivka nesvieti, treba ju vymeniť. Za tým účelom je potrebné: odpojiť sterilizátor od elektrickej siete a od obehu vody, vypustiť z neho vodu, vytrieť do sucha a žiarivku vymeniť podľa opisu pri obrázkoch /1/,/2/,/3/. V prípade inštalácie sterilizátora UV vo filtri FZKN treba odpojiť sterilizátor, aj filter od elektrickej siete, vypustiť vodu z filtra (podľa opisu údržby filtra FZKN), vybrať kremíkové puzdro (7) spolu s objímkou (10) a žiarivky (8) podľa opisu pri obr. /12/. Potom vytrieť puzdro (7) do sucha, vybrať z neho objímku (10) a žiarivku (8) a vymeniť žiarivku podľa opisu pri obr. /3/. Za účelom opätovného zloženia celý komplet treba vložiť do kontajnera filtra podľa opisu pri obr. /11/ i /12/, založiť kryt sterilizátora UV, naložiť kryt filtra a skontrolovať činnosť sterilizátora podľa opisu pri obr. /13/.
 • Treba dať pozor na to, aby sa nedostala vlhkosť do vnútra kremíkového puzdra. Po zložení sterilizátora skontrolovať jeho fungovanie. POZOR: ak sterilizátor ani po výmene žiarivky nefunguje, nesmiete sa sami podujať na opravu. V takomto prípade sa treba obrátiť na servis výrobcu.

  V otázke výmeny žiarivky treba vedieť, že intenzita jej žiarenia neklesá pod 85% počiatočnej hodnoty počas celej doby jej životnosti. Pokiaľ svieti, môžete ju účinne používať.

PODMIENKY ZÁRUKY

Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté z viny výrobcu, to znamená na chyby materiálov, prípadne montážne chyby. Nevzťahuje sa na žiarivku UV-C, ako aj na mechanické a iné poškodenia vzniknuté vinou nesprávneho zaobchádzania sa so zariadením, prípadne prerábania a úprav, ktoré previedol kupujúci. Za účelom opravy treba zaslať zariadenie cez predajcu spolu s vyplneným záručným listom na adresu výrobcu alebo distributéra.
Dátum výroby zapísaný na záručnom liste sa musí zhodovať s dátumom vyrazenom na zástrčke, ktorá je zároveň krytom tlmivky. Výrobca nezodpovedá za chyby vzniknuté z titulu nesprávneho zaobchádzania so zariadením.