Obrázok Tetratest pH 10ml

Tetratest pH 10ml

Značka: Bez značky
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 0.032 kg

Vaša cena:
4,58 €
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Tetratest pH – sladká voda
Tetratest pH – morská voda
Pre presné merania hodnoty pH v sladkej a morskej vode

Dôležité: Tetratest pH sladká voda je vhodný ne prevádzanie testov v sladkovodných akváriách a záhradných jazierkach. Nepoužívať pre merania v morských akváriách, pretože výsledky testu sú nesprávne.
Tetratest pH morská voda je vhodný výlučne pre prevádzanie testov v morských akváriách. Nepoužívať pre merania sladkej vody, pretože výsledky testov sú nesprávne.

Prečo sa robí test?
Hodnota pH – nazývaná tiež „stupňom kyslosti“ – predstavuje mieru reakcie všetkých vo vode rozpustených kyslých i alkalických substancií. Voda s hodnotou pH 7,0 je opísaná ako neutrálna, pod touto hodnotou je kyslá, nad touto hodnotou alkalická. Veľmi dôležitá je pravidelná kontrola hodnoty pH, pretože všetky organizmy v akváriu citlivo reagujú na silné zmeny hodnoty pH. Všeobecne pre všetky organizmy v sladkej vode (ryby, rastliny, mikroorganizmy) je vhodná hodnota pH v rozmedzí od 6,5 do 8,5. V sladko­vodných akváriách môžu nastať výkyvy pH v prípade riedko prevádzaných čiastočných alebo naopak celkových výmen vody. Vo veľmi mäkkej vode, nestabilizovanej vode v akváriu (hodnota KH nižšia ako 1o do 2o dH) sú možné veľmi rýchle poklesy hodnoty pH (pokles reakcie) na kritické hodnoty pod 4,0. Preto musíte dbať na to, aby uhličitanová tvrdosť vody vo Vašom akváriu v rámci možnosti neklesala pod 2o – 4o dH (dH = stupeň nemeckej tvrdosti). V sérii Tetratest máte k dispozícii aj test na meranie hodnôt KH.
Ideálne hodnota pH v morskej vode sa nachádza v slabo alkalickej oblasti 8,3. Väčšina morských rýb potrebuje teda hodnotu pH ležiacu v hraniciach od 8,0 do 8,6. Pre zníženie kolísania hodnoty pH treba dohľadať na to, aby hodnota KH sa v morskom akváriu nachádzala v oblasti od 8o do 10o dH.

Priebeh testu:
Pred tým ako pristúpite k prevádzaniu testu, prečítajte si kompletný priebeh testu.

  1. Vypláchnite meraciu kuvetu testovanou vodou.
  2. Naplňte meraciu kuvetu testovanou vodou po rysky 5ml.
  3. Pridržte fľaštičku s činidlom jemne nad meracou kuvetou a nakvapkajte do nej 7 kvapiek.
  4. Potraste zľahka meracou kuvetou.
  5. Postavte meraciu kuvetu k farebnej škále a nájdite na nej farbu najviac podobnú s farbou testovaného roztoku. Odčítajte odpovedajúcu hodnotu.

Za každým prevedeným testom meraciu kuvetu starostlivo vypláchnite pod tečúcou vodou.

Korigujúce prostriedky:
Na zvýšenie hodnoty pH môžete dodať uhľovodan sodný (kyslý uhličitan). Použite prostriedok Tetra PH/KH Plus. Zníženie hodnoty pH vo Vašom akváriu môžete dosiahnuť filtráciou vody pomocou rašeliny ( efekt záleží od uhličitanovej tvrdosti). Inou jednoduchou možnosťou je použitie prostriedku Tetra PH/KH Mínus alebo dodanie CO2 pomocou systému Tetra CO2. Voda v akváriu nesmie byť v žiadnom prípade vystavená drastickým zmenám hodnoty pH v súvislosti s používaním vyššie uvedených preventívnych prostriedkov.
Čerstvo dodávanú vodovodnú vodu upravte vždy prostriedkom Tetra AquaSafe, aby ste zneutralizovali v nej rozpustený chlór a ťažké kovy.

Upozornenie: Chrániť pred deťmi!
PH sladká voda: Horľavý prostriedok! Obsahuje 2-propanol.
PH morská voda: Ľahko zápalný! Obsahuje alkohol etylovy! Prechovávať ďaleko od žriedla ohňa.