Obrázok TetraPond UVC8000-9W pond max 4.000L

TetraPond UVC8000-9W pond max 4.000L

Značka: Tetra
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 1.500 kg

Vaša cena:
99,45 €
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Pokyny k tomuto Návodu na použitie
Pred prvým použitím prosím, prečítajte si Návod na použitie a zoznámte sa so zariadením. Bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.

Použitie v súlade s určeným účelom
Konštrukčná rada UVC 8000, 120000, ďalej nazývaný prístroj, je jedinečný prístroj UVC pre čistenie normálnej vody pre ryby pri teplote vody od 4°C do 35°C. Prístroj je vhodný len pre súkromné použitie a smie sa používať výhradne k čisteniu záhradných jazierok s rybami alebo bez rýb.

Použitie v rozpore s určeným účelom
Pri používaní v rozpore s určeným účelom a pri nesprávnej manipulácii môže byť tento prístroj nebezpečným zdrojom pre osoby. Pri používaní v rozpore s určeným účelom zaniká z našej strany záruka a všeobecné prevádzkové povolenie.

Bezpečnostné pokyny
Tento prístroj bol konštruovaný podľa aktuálneho stavu techniky a podľa stanovených bezpečnostných predpisov. Napriek tomu môže byť tento prístroj nebezpečným zdrojom pre osoby a vecné hodnoty, pokiaľ je používaný nesprávne resp. v rozpore s určeným účelom alebo pokiaľ nie sú dodržané bezpečnostné predpisy.
Z bezpečnostných dôvodov nesmú deti a mládež mladšia ako 16 rokov a osoby, ktoré nevedia rozoznať možné nebezpečenstvo alebo nie sú zoznámení s týmto Návodom na použitie, tento prístroj používať!
Prosím, tento Návod na použitie si starostlivo uchovajte! Pri zmene vlastníka predajte i Návod na použitie. Všetky práce s týmto prístrojom môžu byť prevádzané len podľa priloženého návodu.

Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť k vážnemu ohrozeniu zdravia a života. Neprevádzkujte prístroj, ak sa vo vode zdržujú osoby! Skôr, ako siahnete do vody a začnete vykonávať práce na prístroji, vždy vytiahnite jeho sieťové konektory a všetkých iných prístrojov, ktoré sú vo vode! Porovnajte elektrické údaje napájania s typovým štítkom na obale resp. na prístroji. Prevádzkujte prístroj len v zásuvke s ochranným kontaktom. Tá musí byť zriadená vždy podľa platných národných predpisov. Zaistite, aby ochranný vodič bol vedený priebežne až k prístroju. Používajte len inštaláciu, adaptéry, predlžovacie a pripojovacie vedenie s ochranným kontaktom schválené pre vonkajšie použitie! Vedenie sieťových prípojok nesmie mať menší prierez ako vedenie s gumenou izoláciou so skratkou H05 RNF. Predlžovacie vedenie musí vyhovovať DIN VDE 0620. Zaistite, aby bol prístroj istený cez ochranné zariadenie zostatkového prúdu (FI, resp. RCD) s konštrukčným zostatkovým prúdom nie viac ako 30 mA. Udržujte vidlicu a všetky pripojovacie miesta v suchu! Voďte pripojovacie vedenie chránené tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Elektrická inštalácia na záhradných jazierkach musí zodpovedať medzinárodným a národným ustanoveniam pre zriaďovateľov. Nenoste alebo neťahajte prístroj za napájacie vedenie. V prípade poškodenia kábla alebo krytu sa nesmie prístroj prevádzkovať! Výmena napájacieho sieťového vedenia nie je možná, pri poškodení vedenia sa musí prístroj zlikvidovať! Neotvárajte nikdy kryt zariadenia alebo častí jeho príslušenstva, pokiaľ to nie je vyslovene uvedené v pokynoch Návodu na použitie. Nikdy neprevádzajte technické zmeny na zariadení. Používajte pre prístroj len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Pri dotazoch a problémoch sa pre Vaše vlastnú bezpečnosť obráťte na odborníka v oblasti elektrotechniky!
Pozor! Nebezpečné ultrafialové žiarenie.
Žiarenie žiarivky UVC je nebezpečné pre oči a pokožku aj v nízkych dávkach! Nepoužívajte žiarivku UVC nikdy v poškodenom kryte alebo mimo kryt.

Montáž a inštalácia
Inštalácia:
Prístroj sa musí upevniť vodorovne a petkami smerom dolu. Iné montážne polohy nie sú prípustné. Umiestnite prístroj bezpečne tak, aby nemohol byť zaplavený minimálne vo vzdialenosti 2m od okraja jazierka a tiež tak, aby nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Zapínanie, vypínanie
Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.
Možné následky: Smrť alebo ťažké zranenie.
Ochranné opatrenia: Skôr ako budete siahať do vody a pracovať na prístroji, vytiahnite zástrčku zo zásuvky .
Prístroj nie je predinštalovaný. K uvedeniu prístroja do prevádzky musíte najprv nasadiť UVC žiarivku ( pozri čistenie a výmena UVC lampy) (B). Najprv sa oboznámte s bezpečnostnými predpismi ! Stupňovité hadicové hrdlo na prítoku prispôsobte podľa priemeru hadice. Nikdy prístroj neprevádzkujte bez prietoku vody! Zapnite čerpadlo a počkajte kým sa filter UVC naplní vodou. Skontrolujte tesnosť všetkých prípojok. Zastrčiť zástrčku do zásuvky. V prípadne správnej inštalácie sa rozsvieti modré kontrolné svetlo.

Čistenie a výmena žiarivky UVC (obr. A-B)
Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.
Možné následky: Smrť alebo ťažké zranenie.
Ochranné opatrenia: Skôr ako budete siahať do vody a pracovať na prístroji, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Pre optimálny výkon filtra by ste mali UVC lampu vymeniť asi po 8000 hodinách prevádzky (B).
Otvoriť prístroj
Otáčajte hlavu prístroja proti smeru hodinových ručičiek až na doraz a opatrne ju vytiahnite.
Upozornenie: Z dôvodu bezpečnostného spínača nie je možné pri zložení krytu lampu UVC zapnúť.
Čistenie kremíkového skla
Kremíkové sklo skontrolujte, či nie je poškodené a zvonku očistite vlhkou handričkou.
Výmena UVC žiarivky:
Dôležité! Používať len žiarivky, ktorých označenie a údaje o výkone súhlasia s údajmi na typovom štítku. K výmene žiarivky prosím používajte kúsok papiera alebo mäkkú handričku.
Vytočiť upínaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek. Ľahkým otáčavým pohybom stiahnuť kremíkové sklo s O-kružkom. Vytiahnuť a vymeniť žiarivku UVC. Skontrolovať kremíkové sklo a O-kružok, či nie sú poškodené. Kremíkové sklo s O-kružkom nasadiť až na doraz do hlavy prístroja. Upínaciu skrutku zaskrutkovať v smere hodinových ručičiek až na doraz.
Zostavenie prístroja:
Skontrolovať na hlave prístroja O-kružok, či nie je poškodený. Hlavu prístroja opatrne a slabým tlakom zasunúť do krytu až na doraz. Pritom hlavu prístroja trochu pretočiť, aby čapy a drážky bajonetového uzávera do seba zapadali. Hlavu prístroja zatiahnuť v smere hodinových ručičiek až na doraz (šípky na kryte a na hlave prístroja musia ukazovať vzájomne na seba). Najprv zapnite čerpadlo a až potom uveďte do prevádzky UVC Lampu.

Uloženie/Prezi­movanie
Pri mrazoch sa musí prístroj demontovať. Preveďte dôkladné čistenie, skontrolujte prístroj, či nie je poškodený a uložte ho do suchej miestnosti pri teplote nad bod mrazu.

Súčiastky podliehajúce opotrebeniu
Žiarivka UVC je súčiastka podliehajúca opotrebeniu a nevzťahuje sa na ňu záruka.